Anveo EDI Connect / Config / Mappings / Konwertery PREPARE, CHECK, PROCESS
Jest to tłumaczenie automatyczne. Pierwotne stanowisko jest dostępne w angielski.

Konwertery PREPARE, CHECK, PROCESS

Anveo EDI Connect oferuje konwertery do obsługi procesów biznesowych. Mapowania mogą być wykorzystywane do sprawdzania danych i przesyłania danych pomiędzy tabelami w tej samej bazie danych. Konwerter ten służy do dodawania całej logiki przetwarzania do obiegu pracy EDI.

Każda licencja Anveo EDI Connect zawiera nieograniczoną liczbę map procesów biznesowych.

Najlepsze praktyki

Przed wersją 5.00 modułu mieliśmy jeden konwerter (zwany NAV) do obsługi logiki biznesowej. Z naszego doświadczenia wynika, że obsługa danych powinna być podzielona na kilka kroków. Poniżej znajduje się krótkie podsumowanie, więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji modelowanie mapowania przepływów pracy.

Przychodzące

W przypadku danych przychodzących należy przekonwertować je z zewnętrznego formatu do tabel buforowych, tak aby użytkownik miał dostęp do danych pierwotnych. W następnym kroku należy przygotować dane, tak aby użytkownik mógł z nimi pracować (przetłumaczyć numery pozycji, znaleźć opisy itp.). Mamy nowy konwerter PREPARE do tego kroku. Następnym krokiem powinno być sprawdzenie danych i sprawdzenie, czy wszystkie informacje potrzebne do ich przetwarzania są obecne. W ten sposób można utrzymać niskie obciążenie systemu, jeśli dane nie są zgodne z oczekiwaniami. Ostatnim krokiem lub ostatnimi krokami jest przetworzenie danych za pomocą nowego konwertera PROCESS.

Wychodzące

W przypadku logiki wychodzącej kroki polegałyby na przygotowaniu danych, sprawdzeniu danych, a następnie wyeksportowaniu danych w formacie pliku docelowego. Jeśli masz kroki przetwarzania w logice, możesz je również zaimplementować, ale często nie ma potrzeby przetwarzania.

Właściwości

Zakładamy, że wiesz jak pracować z liniami mapującymi i jak uzyskać dostęp do właściwości EDI.

Konwerter NAV nie dodaje wiele specyficznych właściwości konwertera EDI do mapowania. Większość nieruchomości jest już wcześniej omawiana. W tym konwerterze jest jeden specjalny typ linii. Mapowanie linii, w których właściwość Type jest ustawiona na Data zachowuje się inaczej niż w innych mapowaniach.

Linie odwzorowujące EDI z Type ustawionym na Data

Linie te mają SourceExpr i DestExpr i są używane do przenoszenia danych z jednej tabeli do drugiej lub do wykonywania funkcji lub przypisywania stałych wartości do pól tabeli. Linie te odczytują SourceExpr i zapisują wynik do DestExpr. Mamy oddzielną sekcję, w której opisujemy te właściwości.

Linie mapowania, gdzie właściwość Type właściwości DestExpr jest ustawiona na Filter, stworzą błąd, jeśli SourceExpr nie odpowiada określonemu filtrowi. W tym konwerterze nie można używać filtrów do warunkowego wykonywania mapowania części.

W tym konwerterze DestExpr posiada również dodatkową właściwość, która pozwala na wykonywanie prostych obliczeń bezpośrednio w mapowaniu.

DestExpr

Assignment Mode

Ta właściwość jest dostępna tylko wtedy, gdy parametr DestType jest ustawiony na Field. Możesz użyć Anveo EDI Connect do obliczenia wartości. Ustawienie tej właściwości na wartość inną niż Assign wykorzysta wartość istniejącą w instancji tabeli i doda/podwykonanie/multiplikator lub podzieli ją z wartością źródłową tego wiersza.

Możliwe wartości to:

Assign

Zastąpić istniejącą wartość w polu tabeli.

Add

Dodaj wartość do aktualnej wartości pola w instancji tabeli.

Subtract

Odjąć wartość od aktualnej wartości pola w instancji tabeli.

Multiply

Pomnożenie wartości przez aktualną wartość pola w instancji tabeli.

Divide

Podziel bieżącą wartość pola w instancji tabeli z wartością źródłową.