Anveo EDI Connect / Config / Wymiana danych / EDI Transmission
Jest to tłumaczenie automatyczne. Pierwotne stanowisko jest dostępne w angielski.

EDI Transmission

Ta tabela śledzi wszystkie dane EDI wysyłane lub otrzymywane przez Twoją organizację. Dostarcza informacji o statusie każdej transmisji, np. czy zakończyła się sukcesem, niepowodzeniem, czy jest w trakcie. Można również zobaczyć datę i godzinę transmisji oraz nadawcę/odbiorcę transmisji. Każda transmisja ma jeden (lub więcej) powiązanych komunikatów. W transmisji przechowywane są podstawowe metadane, natomiast zawartość pliku przechowywana jest w EDI Message. Najłatwiej jest myśleć o tym jako o e-mailu. Transmisja EDI to dane komunikatu takie jak nadawca itp. natomiast EDI Message to indywidualny załącznik z danymi payload.

Pola

Entry No.

Automatycznie przypisany numer. To pole jest częścią klucza głównego.

Direction

Kierunek transmisji.

Incoming

Dane otrzymywane są od strony zewnętrznej i wpływają do Microsoft Dynamics NAV 2018.
(Wartość całkowita tej opcji w bazie danych wynosi 0)

Outgoing

Dane są wysyłane do podmiotu zewnętrznego.
(Wartość całkowita tej opcji w bazie danych wynosi 1)

Reference No.

Obecnie nieużywane.

Folder Code

Kod EDI Transmission Folder, do którego należy ta EDI Transmission Folder.

Description

Opis transmisji.

Transmission Status

Aktualny stan transmisji.

Open

Transmisja jest otwarta. Dla transmisji wychodzących oznacza to, że oczekuje na akcję wysyłania. Na danych przychodzących oznacza, że transmisja została ssen, ale jeszcze nie odebrana.
(Wartość całkowita tej opcji w bazie danych wynosi 0)

Retry

Status został zresetowany po wystąpieniu błędu.
(Wartość całkowita tej opcji w bazie danych wynosi 1)

In Progress

Transmisja jest aktualnie wysyłana lub odbierana.
(Wartość całkowita tej opcji w bazie danych wynosi 2)

Received/Transmitted

Transmisja została pomyślnie wysłana lub odebrana.
(Wartość całkowita tej opcji w bazie danych wynosi 3)

Failed

Wysyłanie lub odbieranie nie powiodło się. Jest wpis w kolejce do przetwarzania, w którym jest więcej informacji.
(Wartość całkowita tej opcji w bazie danych wynosi 4)

In Creation

Obecnie tworzona jest transmisja.
(Wartość całkowita tej opcji w bazie danych wynosi 5)

Creation Failed

Nie udało się stworzyć transmisji.
(Wartość całkowita tej opcji w bazie danych wynosi 6)

Created Date/Time

Data/czas utworzenia transmisji w Microsoft Dynamics NAV 2018.

Transmission Date/Time

Data/czas utworzenia transmisji zgodnie z kanałem komunikacyjnym (np. data pliku).

Last Modified Date/Time

Data/czas ostatniej modyfikacji transmisji.

Original Date/Time

Niewykorzystane.

Communication Channel Code

Kod EDI Communication Channel odpowiedzialnego.

Sender Partner

Kod partnera wysyłającego.

Sender Identification

Identyfikacja partnera wysyłającego.

Sender Cross-Reference Type

Odsyłacz używany do tłumaczenia przychodzącej identyfikacji partnera na kod partnera.

Receiver Partner

Kod partnera odbierającego.

Receiver Identification

Identyfikacja partnera odbierającego.

Receiver Cross-Reference Type

Odsyłacz używany do tłumaczenia identyfikacji partnera odbierającego na kod partnera.

Tag 1

Informacja o transmisji. W zależności od codeunit komunikacji zawiera to np. ścieżkę.

Tag 2

Informacja o transmisji. W zależności od codeunit komunikacji zawiera to np. nazwę pliku. W wiadomościach e-mail zawiera identyfikator wiadomości serwera.

Tag 3

Dodatkowe informacje o transmisji.

Tag 4

Dodatkowe informacje o transmisji.

Message Count

Tylko do odczytu przepływ reprezentujący liczbę wiadomości.

Processing Queue Entries

Przepływ tylko do odczytu reprezentujący liczbę wpisów kolejki przetwarzania do przetworzenia tej transmisji.

Open Proc.Queue Entries

Przepływ tylko do odczytu reprezentujący liczbę otwartych wpisów kolejki przetwarzania do przetworzenia tej transmisji.

Failed Proc.Queue Entries

Przepływ tylko do odczytu reprezentujący liczbę nieudanych wejść do kolejki przetwarzania w celu przetworzenia tej transmisji.

Linked Documents

Tylko do odczytu przepływ reprezentujący liczbę dokumentów powiązanych z tą transmisją.

Project Code

Kod projektu mapping wykorzystywany do przetwarzania tej transmisji.

Format Code

Kod formatu mapping wykorzystywany do przetwarzania tej transmisji.

Mapping Code

Kod mapping używany do przetwarzania tej transmisji.

Test Flag

Czy ta transmisja jest oznaczona jako testowa.