Anveo Mobile App / Dostosuj interfejs użytkownika / Tabele wirtualne / Zmienne
Jest to tłumaczenie automatyczne. Pierwotne stanowisko jest dostępne w angielski.

Tabele wirtualne / Zmienne

Oprócz wszystkich tabel dostępnych w , można również skonfigurować Anveo Pages oparte na Virtual Tables. Pola w Virtual Tables można wykorzystać jako zmienne, np. w celu pokazania wartości zwrotnych funkcji na graficznym interfejsie użytkownika. Podobnie jak zmienne w , każde pole Virtual Tables ma unikalny identyfikator i typ danych.

Virtual Tables można połączyć z prawdziwymi tabelami w . Jeśli taki link istnieje, może mapować pola Virtual Tables odpowiadające polom tabeli rzeczywistej.

Virtual Tables można ustawić w menu Anveo Client Suite w na stronie Virtual Tables.

Każda Virtual table może być powiązana z widocznością. Za pomocą widoczności można ustawić zakres zmiennej, np. czy wartość ma być stosowana globalnie dla wszystkich użytkowników, tylko jednego użytkownika, tylko na bieżącej Anveo Page czy tylko na bieżącym Anveo Page Element. Widoczność Odczyt tylko wtedy, gdy pole tabeli wirtualnej jest tylko zmienną lub wartością zwrotną, która musi być wyświetlana tylko na graficznym interfejsie użytkownika.

Zastosowania tabel wirtualnych

Nieprawidłowo ustawiona widoczność może spowodować wyświetlenie nieprawidłowej wartości lub jej brak.

Wszystkie dane tabel wirtualnych zapisywane są w tabeli ACF Virtual Data. Nie należy jednak nigdy uzyskiwać bezpośredniego dostępu do tych danych. Proszę użyć funkcji codeunit ACF Virtual Data, aby uzyskać dostęp do danych zamiast tego.